Antimetastātisku zāļvielu kandidātu izstrāde

LV_ID_EU_logo_ansamblis_ERAF_RGB

Projekta mērķis – atbalstīt pētniecību, kas sniedz ieguldījumu Latvijas viedās specializācijas stratēģijas mērķu sasniegšanā, zinātnes un tehnoloģiju cilvēkkapitāla attīstībā un jaunu zināšanu radīšanā tautsaimniecības konkurētspējas uzlabošanai radot jaunu antimetastātisku zāļvielas kandidātu augstas nepieciešamības zāļu kategorijā.

Projekta īstenošanas rezultātā tiks izstrātāts un izvēlēts jauns antimetastātisks zāļvielas kandidāts tālākiem klīniskiem pētījumiem. Projekta gaitā tiks aizstāvēts vismaz 1 promocijas darbs, 1 bakalaura diploms, iesniegti 2 patenta pieteikumi (PCT) un 3 rakstu manuskripti SCI žurnālos.

Projekts Nr.1.1.1.1/16/A/294

Projekta zinātniskais vadītājs: Dr. chem. Pāvels Arsenjans

Rūpnieciskā pētījuma realizēšanas vieta: Latvijas Organiskās sintēzes institūts

Plānotais kopējais projekta īstenošanas ilgums: 36 mēneši.

Projekta plānotās kopējās attiecināmās izmaksas ir 648 037,63 EUR, no kurām ERAF finansējums ir EUR 550 831,98 EUR un valsts budžeta finansējums ir 48 602,82 EUR.

Publicēts 03.03.2017.

Paveiktais laika periodā no 01.01.2017. līdz 31.05.2017.

Paveiktais laika periodā no 01.06.2017. līdz 31.08.2017.