Publications » Search Results » 2005 » Other publications » Print version (formatted)

Other publications
Paeglis R.; Balgalve A.; Sjakste N. Tuvredzības izplatība - vide vai iedzimtība?. Latvijas Universitātes Raksti 2005, 694. Medicīna, IV, 71-84.      

Krauze A.; Černova L.; Sīle L.; Viļums M.; Duburs G. Atomus ekonomējoša 6-karbamoilmetiltio-1,4-dihidropiridīna sintēze = Atom economical synthesis of 6-carbamoylmethylthio-1,4-dihydropyridine. 2005, Ser.1, sēj.10. Materiālzinātne un lietišķā ķīmija = Material Science and Applied Chemistry(Rīgas Tehniskās Universitātes Zinātniskie raksti = Scientific Proc. of Riga Technical University), 107-112.      

Sīle L.; Krauze A.; Zicmanis A.; Duburs G. Aza- un oksa-Mihaela adukti - svarīgi atslēgas savienojumi 6-alkiltio-1,4-dihidropiridīnu sintēzei = Aza and oxa-Michael adducts - important key compounds for synthesis of 6-alkylthio-1,4-dihydropyridines. 2005, Ser.1, sēj.10. Materiālzinātne un lietišķā ķīmija = Material Science and Applied Chemistry(Rīgas Tehniskās Universitātes Zinātniskie raksti = Scientific Proc. of Riga Technical University), 101-106.      

Pelsh J.; Shestakova I.; Kalvinsh I.; Krylova V.; Berzina L.; Cimdins R. Jaunu 3-D kaulu cementu in vitro novērtējums = In vitro evaluation of new 3-D bone cements. 2005, Ser.1, sēj.11. Materiālzinātne un lietišķā ķīmija = Material Science and Applied Chemistry(Rīgas Tehniskās Universitātes Zinātniskie raksti = Scientific Proc. of Riga Technical University), 121-130.      

Goba I. 4-Monoalkilaizvietotu-1,4-dihidropiridīnu elektroķīmiskā un ķīmiskā oksidēšana = Electrochemical and chemical oxidation of 4-monoalkylsubstituted-1,4-dihydropyridines. 2005, Ser.1, sēj.11. Materiālzinātne un lietišķā ķīmija = Material Science and Applied Chemistry(Rīgas Tehniskās Universitātes Zinātniskie raksti = Scientific Proc. of Riga Technical University), 114-120.      

Strakovs A.; Gurkovskis A.; Petrova M. 3-Acil-1,5-benzodiazepīni 4-aizvietotu 1,2-diaminobenzolu reakcijās ar 2-formil-1,3-indantionu un 2-formildimedonu = 3-Acyl-1,5-benzodiazepines in reactions of 4-substituted 1,2-diaminobenzoles with 2-formyl-1,3-indantione and 2-formyldimedone. 2005, Ser.1, sēj.11. Materiālzinātne un lietišķā ķīmija = Material Science and Applied Chemistry(Rīgas Tehniskās Universitātes Zinātniskie raksti = Scientific Proc. of Riga Technical University), 73-77.      

Skaistkalne I.; Liepiņš E.; Jirgensons A. NAALADāzes inhibitora konformācijas pētījumi = Conformation study of NAALADase inhibitor. 2005, Ser.1, sēj.11. Materiālzinātne un lietišķā ķīmija = Material Science and Applied Chemistry(Rīgas Tehniskās Universitātes Zinātniskie raksti = Scientific Proc. of Riga Technical University), 78-86.      

Silina E.; Ashaks J.; Belyakov S.; Pech L.; Zaruma D. Kadmija 2-metil-8-selenolhinolināta sintēze, uzbūve un bioloģiskā aktivitāte = Synthesis, structure and biological activity of cadmium 2-methyl-8-hydroselenoquinolinate. 2005, Ser.1, sēj.11. Materiālzinātne un lietišķā ķīmija = Material Science and Applied Chemistry(Rīgas Tehniskās Universitātes Zinātniskie raksti = Scientific Proc. of Riga Technical University), 63-72.      

Petrova M.; Liepinsh E. Augu eļļu analīze izmantojot 1H and 13C KMR metodes - 1H and 13C NMR analysis of vegetable oils. 2005, Ser.1, sēj.11. Materiālzinātne un lietišķā ķīmija = Material Science and Applied Chemistry(Rīgas Tehniskās Universitātes Zinātniskie raksti = Scientific Proc. of Riga Technical University), 44-51.      

Petrova M.; Liepinsh E.; Kampars V. 1H KMR spektru analīze degvielu paraugiem ar atšķirīgiem oktānskaitļiem = 1H NMR spectral analysis of gasolines with various content of octane numbers. 2005, Ser.1, sēj.11. Materiālzinātne un lietišķā ķīmija = Material Science and Applied Chemistry(Rīgas Tehniskās Universitātes Zinātniskie raksti = Scientific Proc. of Riga Technical University), 40-43.      

Zviedre I.; Belsky V.; Belyakov S. Bis(1,3-difenil-1,3-propāndion)boro(III) perhlorāta kristāliskā struktūra un dažas sešlocekļu bora heterociklus saturošu bora koordinācijas savienojumu kristālķīmiskās īpātnības = Crystal structure of bis(1,3-diphenyl-1,3-propanedione)boro(III) perchlorate and some crystal chemical features of coordination compounds with boron-containing six-membered heterocyclic rings. 2005, Ser.1, sēj.11. Materiālzinātne un lietišķā ķīmija = Material Science and Applied Chemistry(Rīgas Tehniskās Universitātes Zinātniskie raksti = Scientific Proc. of Riga Technical University), 15-27.      

Pajuste K.; Krivicka I.; Plotniece M.; Plotniece A.; Soboļevs A.; Vīgante B.; Kampars V.; Duburs G. Jaunu potenciālu gēnu transfekcijas aģentu - katjono 1,4-dihidropiridīna atvasinājumu sintēze = The synthesis of new cationic 1,4-dihydropyridine derivatives for DNA delivery. 2005, Ser.1, sēj.11. Materiālzinātne un lietišķā ķīmija = Material Science and Applied Chemistry(Rīgas Tehniskās Universitātes Zinātniskie raksti = Scientific Proc. of Riga Technical University), 7-10.      

Krīgere L.; Saleniece K.; Zvejniece L.; Liepiņš E.; Vilskersts R.; Dambrova M.; Muceniece R. Melanokortīnu receptora 1. apakštipa eksresijas regulācija makrofāgu šūnu līnijā RAW264.7. Latvijas Universitātes Raksti 2005, 694. Medicīna(IV), 60-67.      

Dzintare M.; Meirena D.; Sjakste N. Slāpekļa oksīda fizioloģiskā funkcija organismā. Latvijas Universitātes Raksti 2005, 694(Medicina IV), 12-26.      

Velēna A. Par oksidatīvo stresu, antioksidantiem un superoksīdradikāldismutāzi (SOD). [Populārs apskats]. Medicine 2005(16), 8-11; Jums, kolēģi 2005(7), 65-67.      

Klimavičiusa L.; Kluša V.; Duburs G.; Kaasic A.; Kalda A.; Zharkovsky A. Neuroprotective (oxygen-glucose deprivation model) and neurotrophic effects of novel 1,4-dihydropyridine derivatives in cerebellar granule cells. Proc.Latvian Acad.Sci., Sect.B. 2005, 59(5), 169-174.      

Стракова И.; Петрова М.; Страков А. 3-Арил-1-метил-8-оксо-7-циано-4,5,8,9-тетрагидроиндазоло[4,5-b]пиридины. Latvian J. Chem. 2005(4), 387-390.      

Pech L.; Kemme A.; Belyakov S.; Ashaks J.; Silina E.; Bankovsky Yu. Synthesis and structure of chloroform solvate of iron 8-mercaptoquinolinate Fe(C9H6NS)3.CHCl3. Latvian J. Chem. 2005(4), 325-332.      

Chipens G.; Ievina N.; Kalvinsh I. Quantization of ras-related gene parameters. Latvian J. Chem. 2005(4), 395-397.      

Trifonova M.; Trifanova D.; Pugovičs O.; Kalviņš I. Investigation of fragmentation pathways and mass spectra interpretation of cis- and trans-3-hydroxymethyl-1,3,5,5-tetramethylcyclohexyl-1-amines. Latvian J. Chem. 2005(4), 352-356.      

Chipens G.; Ievina N.; Kalvinsh I. A new theory of genes origin and quantization of aspartate aminotransferase gene parameters: mathematical modeling of modern gene structures: [Review] . Latvian J. Chem. 2005(4), 311-324.      

Belyakov S.; Ikaunieks M.; Madre M. 9-(2-Acetoxyethoxymethyl)-2-formamido-6-(p-tolylsulfonyloxy)purine. Acta Crystallogr., Sect.E. 2005, 61, 3452-3454.      

Sjakste N.; Gutcaits A.; Kalvinsh I. Mildronate: an antiischemic drug for neurological indications. CNS Drug Rev. 2005, 11(2), 151-168.      

Тонких Н.; Петрова М.; Страков А. Реакции 2-аминодимедона с производными 1,3-цикландионов. Latvian J. Chem. 2005(3), 293-294.      

Печ Л.Я.; Беляков С.В.; Силинь Э.Я.; Ашакс Я.В.; Зарума Д.Э. Синтез и рентгеноструктурное исследование 2-метил-8-селенолхинолината цинка. Latvijas ķīmijas žurnāls. 2005(3), 291-292.      

Kažoka H. HPLC systems with dynamically generated stationary liquid phase on silica for separation of purines and pyrimidines. Latvian J. Chem. 2005(3), 275-281.      

Силинь Э.; Беляков С.; Бельский В.; Заводник В.; Ашакс Я.; Печ Л.; Зарума Д. Синтез и рентгеноструктурное исследование 2-метил-8-селенолхинолината ртути Hg[С9H5(СH3)NSe]2. Latvijas ķīmijas žurnāls. 2005(3), 227-238.      

Стракова И.; Страков А.; Петрова М. Реакции 1-(3,5-дитрифторметилфенил)-3,6,6-триметил-4-оксо-4,5,6,7-тетрагидроиндазола. Latvian J. Chem. 2005(2), 174-178.      

Gustina D.; Markava E.; Muzikante I.; Gerca L.; Fonavs E.; Tokmakov A. Synthesis and investigation of some new amphiphilic 4-hydroxyazobenzene derivatives . Latvian J. Chem. 2005(2), 159-164.      

Ignatovich L.; Popelis J.; Lukevics E. Synthesis and NMR spectra of dyaryl- and dihetarylsilacycloalkanes. Organosilicon Chemistry VI: [Ed. by N.Auner and J.Weis. Wiley-VCH Verlag GmbH&Co.KGaA]. 2005, From Molecules and Materials. Vol.1, Chapter 1, 559-562.      

Ignatovich L.; Zarina D.; Shestakova I.; Germane S.; Lukevics E. Synthesis and biological activity of silicon derivatives of 2-trifluoroacetylfuran and their oximes. Organosilicon Chemistry VI: Ed. by N.Auner and J.Weis. Wiley-VCH Verlag GmbH&Co.KGaA. 2005, From Molecules and Materials. Vol.1, Chapter 1, 563-568.      

Alksnis E.; Muravenko V.; Popelis J.; Turovskis I.; Belyakov S.; Lukevics E. Derivatives of 8-hydrazinoadenosine. 1. Hydrazones of substituted benzaldehydes. Latvian J. Chem. 2005(1), 61-67.      

Tonkiha N.; Petrova M.; Belyakov S.; Strakovs A. Syntheses of 7,8-dihydro-9H-pyrido[3,2-b][1,4]diazepin-8-ones and 2,3-dihydro-1H-1,5-benzodiazepines in reactions of 4-hydroxycoumarin and 4-hydroxy-6-methyl-2H-pyran-2-one with aromatic o-diamines. Latvian J. Chem. 2005(1), 51-60.      

Stradiņš J. Īsas ziņas un komentāri par Gustava Vanaga dienasgrāmatās pieminētajām personām: (Sastādījs J.Stradiņš). Gustavs Vanags un organiskā ķīmija Latvijā:[Akadēmiķa Jāņa Stradiņa red.]. Rīga: Izd. Poligrāfijas infocentrs . 2005, 207-211.      

Duburs G. Profesora Gustava Vanaga devums zinātnē. Gustavs Vanags un organiskā ķīmija Latvijā:[Akadēmiķa Jāņa Stradiņa red.]. Rīga: Izd. Poligrāfijas infocentrs . 2005, 35-52.      

Stradiņš J. Priekšvārds. Profesors Gustavs Vanags un viņa mūža mācības. Gustavs Vanags un organiskā ķīmija Latvijā:[Akadēmiķa Jāņa Stradiņa red.]. Rīga: Izd.Poligrāfijas infocentrs . 2005, 7-26.