Publications » Search Results » 2000 » Other publications » Print version (formatted)

Other publications
1Delatickaja L.; Strakovs A.; Petrova M. Synthesis on the base of 1-(2-pyridyl)-3,6-6-trimethyl-4,5-dioxo-4,5,6,7-tetrahydroindazole. 2000, Ser.1, izd.1. Materiālzinātne un lietišķā ķīmija = Material Science and Applied Chemistry(Rīgas Tehniskās Universitātes Zinātniskie raksti = Scientific Proc. of Riga Technical University), 125-130.      

2Suloeva J.; Petrova M.; Gudriniece E.; Jure M. 8-Ciāno-5-fenil-7-trifluorometil-2,3-dihidrogēnimidazo[1,2-a]piridīna un tā sālu spektrālās īpašības = Special properties of 8-cyano-7-trifluoromethyl-2,3-dihydro-5-phenylimidazo[1,2-a]pyridine and their salts. 2000, Ser.1, izd.1. Materiālzinātne un lietišķā ķīmija = Material Science and Applied Chemistry(Rīgas Tehniskās Universitātes Zinātniskie raksti = Scientific Proc. of Riga Technical University), 121-124.      

3Lemba J.; Dreijers I.; Kramzaka I.; Kalvins I. Membrānu parametru izvērtējums un membrānu izvēle = Evaluation of membrane parameters and selection of membranes. 2000, Ser.1, izd.1. Materiālzinātne un lietišķā ķīmija = Material Science and Applied Chemistry(Rīgas Tehniskās Universitātes Zinātniskie raksti = Scientific Proc. of Riga Technical University), 81-87.      

4Kreicbergs V.; Slavinska V.; Sile Dz.; Balodis J.; Rozentals G.; Leite L.; Stonkus V.; Fleisher M.; Lukevics E. Hydrogenation of pyridine and its methyl derivatives on nickel and cobalt catalysts. Proc. of the ninth International symposium Heterogeneous catalysis, 23-27 September 2000, Varna, Bulgaria. Sofia, Marin Drinov Acad. Publ. House. Eds. L. Petrov, Ch. Bonev, G. Kadinov. 2000, 835-840.      

5Klimavičiusa L.; Kluša V.; Duburs G.; Kalda A.; Zharkovsky A. Neuroprotective activity of a novel type of dihydropyridine derivatives in in vitro toxicity models. Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes Zinātniskie Raksti. 2000, 631(1), 44-65.      

6Kalnins A.; Bisenieks E.; Uldriķis J.; Baumane L.; Štokmane A.S.; Duburs G. Dietons kā saules ultravioletā starojuma aizsarglīdzeklis. (Ķirurija. Farmācija. Stomatoloģija: Zinātn.raksti, 1.sēj.: 1999.g. med.nozares zin.konf.materiāli) . Rīga, AML/RSU izd. 2000, 169-172.      

7Сьяксте Н. Генетические модели ожирения и инсулиннезависимого диабета на животных: проблема адекватности: [обзор]. Balt. J. Lab. Anim. Sci. 2000, 10(3-4), 227-325.      

8Ныс П.С.; Курочкина В.Б.; Скляренко А.В.; Вейнберг Г.А. Беталактамные соединения. Взаимосвязь структуры и биологической активности:[обзор] . Антибиотики и химиотерапия 2000, 45(11), 36-42.      

9Тирзите Д.Я.; Хювонен Ж.В.; Шмидлерс А.Г.; Тирзитис Г.Д.; Дубурс Г.Я. Синтез, антирадикальная и антиоксидантная активность аналогов форидона . ХФЖ 2000, 34(6), 17-20.      

10Салдабол Н.О.; Славинская В.А.; Попелис Ю.; Мажейка И.Б. Синтез и превращения 5-метил-4-нитро-2-фуранальдегида. Latvijas ķīmijas žurnāls. 2000(3), 73-77.      

11Карпов Р.С.; Кошельская О.А.; Врублевский А.В.; Соколов А.А.; Тепляков А.Т.; Скарда И.; Дзерве В.; Клинцаре Д.; Витолс А.; Калниньш У.; Калвиньш И.; Матвея Л.; Урбане Д. Клиническая эффективность и безопасность милдроната при лечении хронической сердечной недостаточности у больных ишемической болезнью сердца. Кардиология (Kardiologija). 2000(6), 69-74.      

12Кажока Х.; Андреева Г. Высокоэффективная жидкостная хроматография фенилина . Latvijas ķīmijas žurnāls. 2000(4), 40-46.      

13Zenkevičs H.; Vose V.; Vosekalna I.; Būcena A. Partial deglycosylation of alfa subunit modifies sturgeon gonadotropin function . Acta Biochim. Polonica. 2000, 47(3), 815-819.      

14Stradins J.; Ceylan H.; Hasanov B.; Aliev I. Electrochemical oxidation of substituted resorcins and substituent effects on their electrooxidation potentials . Latvian J. Chem. 2000(2), 43-51.      

15Sjakste N.; Sjakste T. Scaffolding structures of the cell nucleus, and transcription factors:[review] . Proc.Latvian Acad.Sci., Sect.B. 2000, 54(1/2), 9-17.      

16Panek J.; Reblova J.; Kočirkova L.; Trojakova L.; Piskačova J.; Duburs G.; Tirzitis G.; Pokorny J. Antioxidant activity of dihydropyridine derivatives. Czech J. Food Sci. 2000, 18(Spec.iss.), 144-145.      

17Dzintare M.; Meirena D.; Baumane L.; Zvejniece L.; Ļauberte L.; Kalviņš I.; Sjakste N. Slāpekļa oksīds un narkoze. Latvijas Ārstu Žurn. 2000(11), 18-22.      

18Abele E.; Rubina K.; Lukevics E. Novel fluoride ion-mediated method of O-silylation and germylation of aromatic and heterocyclic oximes with terminal silylated and germylated acetylenes under phase transfer catalysis conditions . Latvian J. Chem. 2000(1), 77-81.      

19Ābele E.; Ābele R.; Rubina K.; Popelis J.; Grīnberga S.; Lukevics E. Phase transfer catalytic synthesis of disulfides from thiols mediated by terminal bromoacetylenes. Latvian J. Chem. 2000(2), 63-66.      

20Ābele E.; Ābele R.; Arsenyan P.; Sleikša I.; Popelis J.; Lukevics E. Phase transfer catalytic synthesis of sterically hindered silicon-containing ketones. Latvian J. Chem. 2000(4), 53-56.