Publications » 2008 » Other publications

Show per page  
11Černova L.; Šmidlers A.; Krauze A.; Duburs G. Oxidation of 6-alkylsulfanyl-5-cyano-1,4-dihydropyridines = 6-Alkilsulfanil-5-ciāno-1,4-dihidropiridīnu oksidēšana. 2008, Ser.1. Sēj.16. RTU Zinātniskie raksti = Scientific Proceedings of Riga Technical University(Materiālzinātne un lietišķā ķīmija = Material Science and Applied Chemistry), 63-69.      

12Stonkus V.; Leite L.; Edolfa K.; Fleišers M.; Liepiņa I.; Dālberga I.; Krūmiņa A.; Rašmane Dz.; Ilieva L. Ketonization of ethyl acetate over Zn-Cr oxides catalyst = Etilacetāta ketonizācija Zn-Cr oksīdu katalizatora klātbūtnē . 2008, Ser.1. Sēj.18. RTU Zinātniskie raksti = Scientific Proceedings of Riga Technical University(Materiālzinātne un lietišķā ķīmija = Material Science and Applied Chemistry), 64-68.      

13Petrova M.; Muhamadejev R.; Strakovs A.; Pauliņš J.; Strakova I.; Liepinsh E. 1H, 13C and 15N chemical shifts and H/D NMR isotope effects in compounds with strong intramolecular NH...O=C hydrogen bond = 1H, 13C un 15N ķīmiskas nobīdes un H/D izotopu effekti savienojumos ar spēcīgu iekšmolekulāro ūdeņraža saiti NH...O=C. 2008, Ser.1. Sēj.18. RTU Zinātniskie raksti = Scientific Proceedings of Riga Technical University(Materiālzinātne un lietišķā ķīmija = Material Science and Applied Chemistry), 35-56.      

14Коваленко В.В.; Ювко А.; Лиепиньш Э. Гидрооксалаты метилбис(фенилметил)-gamma-пирролидинопропилсилана и метилбис(фенилметил)-gamma-пиперидинопропилсилана. Latvijas ķīmijas žurnāls. 2008(4), 398-399.      

15Skrastina I.; Muceniece D.; Lūsis V. Synthesis of 2,2,2-trifluoroethoxyaryl aldehydes. Latvijas ķīmijas žurnāls. 2008(4), 394-395.      

16Kaula I.; Zandersons A.; Muceniece D.; Lūsis V. Improved synthesis of atipamezol. Latvijas ķīmijas žurnāls. 2008(4), 352-356.      

17Hmelnickis J.; Pugovics O.; Kazoka H.; Bartkevics V.; Viksna A.; Susinskis I.; Kokums K. Application of ion-pair chromatography for simultaneous separation of six admixtures in mildronate substance. Latvian J. Chem. 2008(4), 333-340.      

18Калвиньш И.Я. P-FOX ингибиторы и их применение в кардиологии. Доклад на научно-практической конференции Современная метаболическая терапия, г. Минск (Белоруссия), 28 марта. 2008.      

19Ābele E.; Višņevska J. Synthesis and Suzuki reaction of (E)-chlorovinyl sulfides and sulfones. Latvian J. Chem. 2008(3), 263-267.      

20Muceniece R.; Vrubļevska K.; Vilšķērsts R.; Riekstiņa U.; Mežapuķe R.; Žarkova O.; Ancāns J.; Dambrova M. Melanokortīnu saistīšanās pie gamma-aminosviestskābes receptoriem peļu smadzenēs. Binding of Melanocortins to gamma-aminobutyric acid receptors in mice brain. Latvijas Universitātes Raksti 2008, 735. Medicīna, 77-83.      

Show per page