Publications » 2008 » Theses

Show per page  
1Vaņejevs M. C-H saites funkcionalizēšana cikloheksilamīnu rindā. Promocijas darbs ķīmijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai (Dr.chem.), Rīgas Tehniskā Universitāte, Rīga, 2008.      

2Teus M.V. Glutamāta karboksipeptidāzes II potenciālo inhibitoru sintēze un īpašību izpēte . Promocijas darbs ķīmijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai (Dr.chem.), Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija, Rīga, 2008.      

3Jaunzeme I. Stereoselektīva aza-Klaizena pārgrupēšanās. Promocijas darbs ķīmijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai (Dr.chem.), Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija,Rīga, 2008.      

Show per page