Publications » 2005 » Other publications

Show per page  
11Zviedre I.; Belsky V.; Belyakov S. Bis(1,3-difenil-1,3-propāndion)boro(III) perhlorāta kristāliskā struktūra un dažas sešlocekļu bora heterociklus saturošu bora koordinācijas savienojumu kristālķīmiskās īpātnības = Crystal structure of bis(1,3-diphenyl-1,3-propanedione)boro(III) perchlorate and some crystal chemical features of coordination compounds with boron-containing six-membered heterocyclic rings. 2005, Ser.1, sēj.11. Materiālzinātne un lietišķā ķīmija = Material Science and Applied Chemistry(Rīgas Tehniskās Universitātes Zinātniskie raksti = Scientific Proc. of Riga Technical University), 15-27.      

12Pajuste K.; Krivicka I.; Plotniece M.; Plotniece A.; Soboļevs A.; Vīgante B.; Kampars V.; Duburs G. Jaunu potenciālu gēnu transfekcijas aģentu - katjono 1,4-dihidropiridīna atvasinājumu sintēze = The synthesis of new cationic 1,4-dihydropyridine derivatives for DNA delivery. 2005, Ser.1, sēj.11. Materiālzinātne un lietišķā ķīmija = Material Science and Applied Chemistry(Rīgas Tehniskās Universitātes Zinātniskie raksti = Scientific Proc. of Riga Technical University), 7-10.      

13Krīgere L.; Saleniece K.; Zvejniece L.; Liepiņš E.; Vilskersts R.; Dambrova M.; Muceniece R. Melanokortīnu receptora 1. apakštipa eksresijas regulācija makrofāgu šūnu līnijā RAW264.7. Latvijas Universitātes Raksti 2005, 694. Medicīna(IV), 60-67.      

14Dzintare M.; Meirena D.; Sjakste N. Slāpekļa oksīda fizioloģiskā funkcija organismā. Latvijas Universitātes Raksti 2005, 694(Medicina IV), 12-26.      

15Velēna A. Par oksidatīvo stresu, antioksidantiem un superoksīdradikāldismutāzi (SOD). [Populārs apskats]. Medicine 2005(16), 8-11; Jums, kolēģi 2005(7), 65-67.      

16Klimavičiusa L.; Kluša V.; Duburs G.; Kaasic A.; Kalda A.; Zharkovsky A. Neuroprotective (oxygen-glucose deprivation model) and neurotrophic effects of novel 1,4-dihydropyridine derivatives in cerebellar granule cells. Proc.Latvian Acad.Sci., Sect.B. 2005, 59(5), 169-174.      

17Стракова И.; Петрова М.; Страков А. 3-Арил-1-метил-8-оксо-7-циано-4,5,8,9-тетрагидроиндазоло[4,5-b]пиридины. Latvian J. Chem. 2005(4), 387-390.      

18Pech L.; Kemme A.; Belyakov S.; Ashaks J.; Silina E.; Bankovsky Yu. Synthesis and structure of chloroform solvate of iron 8-mercaptoquinolinate Fe(C9H6NS)3.CHCl3. Latvian J. Chem. 2005(4), 325-332.      

19Chipens G.; Ievina N.; Kalvinsh I. Quantization of ras-related gene parameters. Latvian J. Chem. 2005(4), 395-397.      

20Trifonova M.; Trifanova D.; Pugovičs O.; Kalviņš I. Investigation of fragmentation pathways and mass spectra interpretation of cis- and trans-3-hydroxymethyl-1,3,5,5-tetramethylcyclohexyl-1-amines. Latvian J. Chem. 2005(4), 352-356.      

Show per page