Publications » 2004 » Theses

Show per page  
1Golomba Ļ. Heterociklisko aldimīnu hidrosililēšanas un trimetilsililcianēšanas reakcijas. Promocijas darbs ķīmijas nozarē, organiskās ķīmijas apakšnozarē, Latvijas Organiskās sintēzes institūts, Rīga, Latvija, 2004.      

2Jansone D. Aryl (hetaril) gamma- un sigma-laktoni: sinthēze un bioloģiskā aktivitāte. Promocijas darbs ķīmijas nozarē, organiskās ķīmijas apakšnozarē, Latvijas Organiskās sintēzes institūts, Rīga, Latvija, 2004.      

3Dzintare M. Slāpekļa oksīda koncentrācijas izmaiņas audos dažādu farmakoloģisku preparātu ietekmē . Promocijas darbs bioloģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai (Dr.biol.), Latvijas Universitāte, Rīga, Latvija, 2004.      

Show per page