Publications » 2001 » Articles in press

Show per page  
1Sjakste N.; Sjakste T.. Kas ir proteasomas?. Latvijas Ārstu Žurn. 2001 (4), 22-25.      

2Трапенциерис П.. Второй Вальденовский симпозиум . Химия гетероцикл.соед. 2001 (11), 1574-1576.      

3Страдынь Я.. К 65-летию академика Эдмунда Лукевица = The 65th Birthday of Academician Edmunds Lukevics. Химия гетероцикл.соед. 2001 (11), 1443-1450; Chem.Heterocycl. Comp. (Engl. Ed.). 2001, 37(11), 1339-1324.      

4Лукевиц Э.; Страдынь Я.; Скорова А.. К 70-летию профессора Леонида Исааковича Беленького = Seventieth birthday of professor Leonid Isaakovich Belen,kii. Химия гетероцикл.соед. 2001 (2), 147-155; Chem.Heterocycl. Comp. (Engl. Ed.). 2001, 37(2), 133-140.      

5Краузе А.; Виганте Б.. 8-й Симпозиум по гетероциклической химии Голубой Дунай. Химия гетероцикл.соед. 2001 (4), 571-572.      

6Дубурс Г.. Чтения, посвященные 110-летию со дня рождения профессора Густава Ванага (1891-1965) . Химия гетероцикл.соед. 2001 (8), 1147-1149.      

7Stradiņš J.; Millers T.. Akadēmiķa Bruno Puriņa mūža un zinātniskā veikuma īss apskats . Latvijas ķīmijas žurnāls. 2001 (4), 421-423.      

8Stradiņš J.; Cēbere Dz.. Zinātnes un augstskolu aizsākumi Rīgā (līdz 19.gs. pirmajai pusei). Senā Rīga, III. Latvijas vēstures institūta apgāds, Rīga. 2001, 325-432.      

9Stradiņš J.. Zinātne Rīgā 800 gados. Latv. Vēsture. Janie un jaunākie laiki. 2001 (3), 8-19.      

10Stradiņš J.. Zinātne Latvijā un latvieši zinātnē: [Plenārlekcija Vispasaules latviešu zinātņu kongresā 1991.g. 12. jūlijā, ar komentāriem pēc 10 gadiem]. Latvijas ZA Vēstis. A daļa. 2001, 55. (3/4.), 4-13.      

Show per page