Publications » 2001

Show per page  
Conferences
71Duburs G.; Tirzītis G.; Vīgante B.; Bisenieks E. Partially hydrogenated heterocycles: biomimetics, biotransformations, bioprotection. Tēžu krājums, II Pasaules latviešu zinātnieku kongress; 14.-15. augustā: Rīga, Latvija, 2001; 280.      

72Briede J.; Stivriņa M.; Stoldere D.; Dabiņa I.; Daija D.; Bisenieks E.; Duburs G. Treatment of experimental diabetes and its evoked cardiovascular complication with new original antidiabetic compound Cerebrocrast. Tēžu krājums, II Pasaules latviešu zinātnieku kongress; 14.-15. augustā: Rīga, Latvija, 2001; 381.      

73Ābele E.; Rubina K.; Ābele R.; Fleišers M.; Arsenjans P.; Lukevics E. Fluorīda jona katalizētas silil-, germil- un stannilacetilēnu reakcijas: pielietojums organiskajā sintēzē un mehānisms. Tēžu krājums , II Pasaules latviešu zinātnieku kongress; 14.-15. augustā: Rīga, Latvija, 2001; 278.      

Theses
74Ābele R. Silīciju un germāniju saturošu piridīna atvasinājumu iegūšana starpfāžu katalīzes apstākļos . Promocijas darbs ķīmijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai (Dr.chem.), Latvijas Universitāte, Latvija,Rīga, 2001.      

75Ļebedevs A. 1,4-Butāndiola pārvērtības heterogēno katalizatoru klātbūtnē = Transformations of 1,4-butanediol over heterogeneous catalysts. Promocijas darbs ķīmijas doktora zinātniskā grāda iegūšdanai (Dr.chem.), Rīgas Tehniskā Universitāte, Rīga, 2001.      

76Arsenjans P. Germilizoksazolīni: Sintēze, struktūra un bioloģiskā aktivitāte = Germylisoxazolines: Synthesis, structure and biological activity. Promocijas darbs ķīmijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai (Dr.chem.), Latvijas Universitāte, Rīga, 2001.      

Publications indexed in Scopus database
77Stonkus V.; *Leite L.; Lebedev A.; Lukevics E.; Ruplis A.; Stoch J.; Mikolajczyk M. Structure and catalytic properties of Co/porcelain in the synthesis of 2, 3-dihydrofuran. J. Chem. Technol. Biotechnol. 2001, 76(1), 101-105.      

78Sjakste N.I.; Sjakste T.G. Transcription Factors and the Nuclear Matrix. MOL. BIOL. 2001, 35(5), 739-749.      

79*Kazoka H. Separation of inosine, hypoxanthine, and guanosine by high-performance liquid chromatography on silica. J. Chromatogr. Sci. 2001, 39(7), 265-268.      

80*Lorenzen A.; Stannek C.; Lang H.; Andrianov V.; Kalvinsh I.; Schwabe U. Characterization of a G protein-coupled receptor for nicotinic acid. Mol. Pharmacol. 2001, 59(2), 349-357.      

Show per page