Publications » 1997 » Articles in press

Show per page  
1Stradiņš J.. Profesora Alfrēda Ieviņa 100 gadu atcerei. Latvijas ķīmijas žurnāls. 1997 (3), 3-6.      

2Stradins J.; Andersons A.; Leite L.; Czerwenka M.. Pamieci profesor Marii Szymanskiej: w 75. rocznice urodzin. Wiadomosci chemiczne 1997, 51 (5-6), 419-426.      

3Stradiņš J.. LZA goda locekles dr. Magdas Štaudingeres-Voitas piemiņai. Latvijas ZA vēstis. B.daļa. 1997, 51. (1./2.), 191-192.      

4Stradins J.; Andersons A.; Leite L.; Czerwenka M.. Pamieci profesor Marii Szymanskiej: w 75 rocznice urodzin. Orbital: Wiadomosci i inform. 1997 (4), 212-214.      

5Страдынь Я.. Полезное руководство по электросинтезу для химиков-органиков: J.Volke, F.Liška. Electrochemistry in Organic Synthesis. Springer-Verlag, 1994. Химия гетероцикл.соед. 1997 (6), 858-859.      

6Лукевиц Э.. К 40-летию Латвийского института органического синтеза = The fortieth anniversary of the Latvian Institute of Organic Synthesis . Химия гетероцикл.соед. 1997 (2), 147-150; Chem.Heterocycl. Comp. (Engl. Ed.). 1997, 33(2), 127-129.      

7Страдынь Я.. Памяти Ирины Никитичны Гончаровой (25.10.1931-22.04.1997) = In memory of Irina Nikitichna Goncharova (October 10, 1931 to April 22, 1997). Химия гетероцикл.соед. 1997, 5 (5); Chem.Heterocycl. Comp. (Engl. Ed.). 1997, 33(5), 497-498.      

8Stradiņš J.. LZA augstceltnes vēsturiskās tradīcijas un attīstības izredzes. Latvijas ZA Vēstis. A daļa. 1997, 51 (3/4), 147-151.      

9Stradiņš J.. Profesoram dr. hist. h. c. Jānim Labsvīram - 90 . Latvijas Vēstures Instutūta Žurnāls 1997, 1, 172-174.      

10Stradiņš J.. Tālivaldim Vilciņam 1997. gada Paula Valdena medaļa . Latvijas Vēstures Instutūta Žurnāls 1997, 4, 159-160.      

Show per page