Publications » 1995 » Articles in press

Show per page  
1Stradiņš J.. Lettland ohne die Deutschbalten. (Die Deutschbalten, hrsg. von W.Schlau. Studienbuchreihe der Stifung Ostdeutscher Kulturrat). Munchen, Langen Muller. 1995, 6, 154-171.      

2Stradiņš J.; Alexander N.. Frumkin and the electrochemistry of the 20th century. Fundamental aspects of electrochemistry. A.N.Frumkin 100 symp., Moscow, 21-25 Aug. Abstracts . 1995, 6-7.      

3Страдынь Я.; Андерсон А.; Лейте Л.. Жизненный путь и научная деятельность профессора М.В.Шиманской (1922-1995) = Life and scientific activity of professor M.V.Shimanskaya (1922-1995). Химия гетероцикл.соед. 1995 (12), 1704-1708; Chem.Heterocycl. Comp. (Engl. Ed.). 1995, 31(12), 1484-1488.      

4Лукевиц Э.. От химических сдвигов к изотопным сдвигам (К 50-летию метода ЯМР) = From chemical shifts to isotope shifts (50th anniversary of the NMR method). Химия гетероцикл.соед. 1995 (9), 1155-1156; Chem.Heterocycl. Comp. (Engl. Ed.). 1995, 31(9), 1003-1004.      

5Stradiņš J.. Piemiņas vārdi LZA goda loceklei profesorei Marijai Šimanskai (1922. 23.04. - 1995. 10.07.). Latvijas ZA Vēstis. A daļa 1995 (5/6), 96.      

6Stradiņš J.. Latvijas ZA ārzemju loceklis Dr. Heincs Išreits (1917-1993). Latvijas ZA Vēstis. A daļa. 1995 (1/2), 94.      

7Stradiņš J.. Profesori Mariju Šimansku pieminot. Materia Medica 1995 (4), 33.      

8Stradiņš J.. Lekcija Dāvida Hieronīma Grindeļa piemiņai (Grindeks sarīkojumā Rīgā 1995. gada 19. maijā). Materia Medica 1995 (4), 5-8.      

9Stradiņš J.. Latvijas augstākās farmācijas izglītības 75 gadu ceļš (referāts AMeL Farmācijas fakultātes svinīgajā sanāksme, 1995. gada 25. janvārī). Materia Medica 1995 (1), 27-29.      

10Stradiņš J.. Latvijas Universitātes veidošanās, tās devums Latvijai un pasaules zinātnei. Latvijas Vēstures Instutūta Žurnāls 1995 (2), 108-131.      

Show per page