Publications » 1971

Show per page  
Publications indexed in Scopus database
1Andrianov V.G.; Struchkov Yu.T. Fe-W bond length in the complex (π-C5H5) (CH=CHCOC6H5)FeW(CO)6. J Struct Chem 1971, 12(2), 312.      

2Andrianov V.G.; Korotkevich A.F.; Struchkov Yu.T. Crystal structure of 2,4,6-trichloroaniline. J Struct Chem 1971, 12(4), 673-674.      

3*Chipen G.I.; Bokaldere R.P.; Grinshtein V.Ya. Synthesis of 5-amino-1-(aminothioformyl)-1, 2, 4-triazoles. Chem. Heterocycl. Compd. 1971, 4(4), 546-547.      

4*Pestunovich V.A.; Voronkov M.G.; Lukevits E.Ya.; Motsarev G.V.; Zhagata L.A.; Pestunovich A.E. Proton-magnetic-resonance spectra of some organoethoxysilanes. Theor Exp Chem 1971, 4(5), 425-431.      

5*Lukevits E.; Pestunovich A.E.; Voronkov M.G. Nitrogen-containing organosilicon compounds - XIV. N-morpholyl-, N-thiamorpholyl-, N-methylpiperazinyl-, and N-perhydroazepinylalkylsilanes. Chem. Heterocycl. Compd. 1971, 4(5), 689-690.      

6*Tirzit G.D.; Dubur G.Ya.; Abolinya F.M. pH/Rf diagrams of nucleotide bases. Chem. Heterocycl. Compd. 1971, 4(5), 682-685.      

7*Voronkov M.G.; Grigalinovich G.A.; Zelchan G.I. Inhibitor action of some silicon compounds on the growth of malignant tumor cells Ingibiruiushchee deǐstvie nekotorykh soedineniǐ kremniia na rost kletok zlokachestvennykh opukholeǐ.. Dokl Akad Nauk SSSR 1971, 200(4), 967-969.      

8*Kumsar K.K.; Velena A.K.; Dubur G.I.; Uldrikis I.R.; Zidermane A.A. Effect of 1,4-dihydropyridine and 1,6-dihydropyrimidine derivatives on energy metabolism of normal and tumor cells Deǐstvie proizvodnykh 1,4-digidropiridine i l,6-digidropirimidina na énergeticheskiǐ obmen normal'nykh i opukholevykh kletok.. Biokhimiia 1971, 36(6), 1204-1209.      

9*Stradyn Ya.P.; Gavar R.A.; Grin V.K.; Hiller S.A. Stability and rate of decay of anion radicals in the nitrofuran series. Theor Exp Chem 1971, 4(6), 495-500.      

10*Voronkov M.G.; Zelchan G.I. Atranes - XV. The dehydrocondensation of silatrane with alcohols and phenols. Chem. Heterocycl. Compd. 1971, 5(1), 34-38.      

Show per page