Publications » 1967

Show per page  
Publications indexed in Scopus database
1Andrianov V.G.; Stanko V.I.; Struchkov Yu.T.; Klimova A.I. The crystal structure of monoiodo-ortho-barene. J Struct Chem 1967, 8(4), 636.      

2*Kastron I.A.; Veinberg G.A.; Giller S.A. Semisynthetic nitrofuran penicillins Polusinteticheskie nitrofuranovye penitsilliny.. Dokl Akad Nauk SSSR 1967, 175(1), 88-91.      

3*Tutane I.K.; Kopteleva M.N.; Stradyn' Ya.P. Polarographic study of the anticoagulant omefin. Pharm Chem J 1967, 1(9), 529-532.      

Show per page