Doctoral Theses » Search Results » Theses

Show per page  
61Dambrova M. Discovery of N-hydroxyguanidines as novel electron acceptors for xanthine oxidase: Potential new drugs for treatment of ischemia and reperfusion injury . Diss. for the degree of Doctor of Philosophy in pharmaceutical biosciences (PhD), Acta Universitatis Upsaliensis, Uppsala, Sweden, 1999.      

62Pugovičs O. Funkcionalizētu 2,6-di-treš-butilfenola atvasinājumu sintēze un ķīmisko īpašību izpēte. Promocijas darbs ķīmijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai (Dr.chem.), Latvijas Universitāte, Rīga, 1998.      

63Ozola V. C-8 Aizvietotu alkilksantīnu un 2,6-diaminopurīnu nukleozīdu sintēze un īpašību izpēte. Promocijas darbs ķīmijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai(Dr.chem.), Latvijas Organiskās sintēzes institūts, Rīga, 1998.      

64Ignatoviča L. Germil- un germaheterociklu sintēze, struktūra un bioloģiskā aktivitāte. Promocijas darbs ķīmijas habilitētā doktora zinātniskā grāda iegūšanai (Dr.habil.chem.), Latvijas Universitāte, Rīga, 1998.      

65Katkevičs M. 4-Fenilbutānskābes atvasinājumi un to reducējošā aminolīze antihipertenzīvu vielu sintēzē . Disertācija ķīmijas doktora grāda iegūšanai, Latv. Organiskās sintēzes inst., Rīga, 1996.      

66Katkevičs M. 4-Fenilbutānskābes atvasinājumi un to reducējošā aminolīze antihipertenzīvu vielu sintēzē . Dis. kopsavilkums ķīm. dokt. grāda iegūšanai, Latv. Organiskās sintēzes inst., Rīga, 1996.      

67Dirnēns V. Sililizoksazolīni-2: sintēze, ķīmiskas īpašības, struktūra un bioloģiskā aktivitāte. Dis. kopsavilkums ķīm. dokt. grāda iegūšanai, Latv. Organiskās sintēzes inst., Rīga, 1996.      

68Gustiņa D. N-Acil-1,4-benzohinonmonoimīni un to elektronakceptorās īpašības. Disertācijas kopsavilkums ķīm. dokt. grāda iegūšanai, Latv. Organiskās sintēzes inst., Rīga, 1993.      

69Semenihina V. Izoksazolu un oksadiazolu oksīmu sintēze un pārgrupēšanās. Disertācijas kopsavilkums ķīm. dokt. grāda iegūšanai, Latv. Organiskās sintēzes institūts, Rīga, 1993.      

70Сьяксте Н.И. Ассоциация и разобщение ДНК-белковых комплексов доменов хроматина в зависимости от процесса клеточной пролиферации (03.00.04 - биохимия). Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора биологических наук, Научно-исследовательский институт экспериментальной медицины Российской Академии медицинских наук, Санкт-Петербург, 1992.      

Show per page