Aizstāvētās disertācijas

Rezultātu skaits lapā  
11Rasina D. Malārijas aspartilproteināžu inhibitoru izveide. Promocijas darbs ķīmijas zinātņu doktora grāda iegūšanai (Dr.chem.), Rīgas Tehniskā Universitāte, Rīga, 2016.      

12Grandāne A. 1,2-Benzoksatiīn-2,2-dioksīda atvasinājumi un to heterocikliskie analogi kā selektīvi ogļskābes anhidrāžu inhibitori. Promocijas darbs ķīmijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai organiskajā ķīmijā (Dr.chem.), Latvijas Universitāte, Rīga, 2016.      

13Bluķe Z. Potenciālu NMDA receptoruligandu – 1,1-diokso-2H-benzo[e][1,2]tiazīn-3-karbonskābju sintēze. Promocijas darbs ķīmijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai (Dr. chem.), Rīgas Tehniskā universitāte, , 2015.      

14Domračova I. Selēna noteicošā loma struktūras-pretvēža aktivitātes pētījumos . Promocijas darbs ķīmijas zinātņu doktora grāda iegūšanai (Dr.chem.), Latvijas Universitāte, Rīga, 2015.      

15Lubriks D. mPGES-1 inhibitoru dizains. Heteroaromatisko C-H saišu amimēšanas un oksidēšanas metožu izstrāde. Promocijas darbs ķīmijas zinātņu doktora grāda iegūšanai (Dr.chem.) , Rīgas Tehniskā Universitāte, Rīga, 2015.      

16Smits G. Airlenda-Klaizena pārgrupēšanās reakcijas pielietojumi dabasvielu totālajās sintēzēs. Promocijas darbs ķīmijas zinātņu doktora grāda iegūšanai (Dr.chem.), Rīgas Tehniskā Universitāte, Rīga, 2015.      

17Priede E. Monokatjonu un dikatjonu šķidrumu izmantošana C-C saites veidošanās reakcijās. Promocijas darbs ķīmijas zinātņu doktora grāda iegūšanai (Dr.chem.), Latvijas Universitāte, Rīga, 2015.      

18Krasikovs A. mPGES-inhibitoru sintēze un doksaprama sintēzes metožu izstrāde. Promocijas darbs ķīmijas zinātņu doktora grāda iegūšanai (Dr.chem.), Latvijas Universitāte, Rīga, 2015.      

19Goba I. Jaunu 1,4-dihidroizonikotīnskābes atvasinājumu sintēze un to fizikāli ķīmisko īpasību raksturojums. Promocijas darbs ķīmijas zinātņu doktora grāda iegūšanai (Dr.chem.), Latvijas Universitāte, Rīga, 2015.      

20Stepanovs D. Farmaceitiskie kokristāli un sāļi: in silico prognozēšana, kristālinženierijas izmantošana un fizikālķīmiskās īpšības. Promocijas darbs ķīmijas zinātņu doktora grāda iegūšanai (Dr.chem.), Rīgas tehniskā universitāte, Rīga, 2015.      

Rezultātu skaits lapā