Aizstāvētās disertācijas » Search Results » Disertācijas

Rezultātu skaits lapā  
61Ozola V. C-8 Aizvietotu alkilksantīnu un 2,6-diaminopurīnu nukleozīdu sintēze un īpašību izpēte. Promocijas darbs ķīmijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai(Dr.chem.), Latvijas Organiskās sintēzes institūts, Rīga, 1998.      

62Ignatoviča L. Germil- un germaheterociklu sintēze, struktūra un bioloģiskā aktivitāte. Promocijas darbs ķīmijas habilitētā doktora zinātniskā grāda iegūšanai (Dr.habil.chem.), Latvijas Universitāte, Rīga, 1998.      

63Katkevičs M. 4-Fenilbutānskābes atvasinājumi un to reducējošā aminolīze antihipertenzīvu vielu sintēzē . Disertācija ķīmijas doktora grāda iegūšanai, Latv. Organiskās sintēzes inst., Rīga, 1996.      

64Katkevičs M. 4-Fenilbutānskābes atvasinājumi un to reducējošā aminolīze antihipertenzīvu vielu sintēzē . Dis. kopsavilkums ķīm. dokt. grāda iegūšanai, Latv. Organiskās sintēzes inst., Rīga, 1996.      

65Dirnēns V. Sililizoksazolīni-2: sintēze, ķīmiskas īpašības, struktūra un bioloģiskā aktivitāte. Dis. kopsavilkums ķīm. dokt. grāda iegūšanai, Latv. Organiskās sintēzes inst., Rīga, 1996.      

66Gustiņa D. N-Acil-1,4-benzohinonmonoimīni un to elektronakceptorās īpašības. Disertācijas kopsavilkums ķīm. dokt. grāda iegūšanai, Latv. Organiskās sintēzes inst., Rīga, 1993.      

67Semenihina V. Izoksazolu un oksadiazolu oksīmu sintēze un pārgrupēšanās. Disertācijas kopsavilkums ķīm. dokt. grāda iegūšanai, Latv. Organiskās sintēzes institūts, Rīga, 1993.      

68Сьяксте Н.И. Ассоциация и разобщение ДНК-белковых комплексов доменов хроматина в зависимости от процесса клеточной пролиферации (03.00.04 - биохимия). Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора биологических наук, Научно-исследовательский институт экспериментальной медицины Российской Академии медицинских наук, Санкт-Петербург, 1992.      

69Абеле Э.М. Межфазно-каталитические реакции с участием N-, O- и S-гетероциклических соединений . Автореф. дис. ... канд. хим. наук, Рига, 1991.      

70Рубина К.И. Межфазно-каталитические реакции карбофункциональных производных пиридина. Автореф. дис. ... канд. хим. наук, Рига, Латвия, 1990.      

Rezultātu skaits lapā