Aizstāvētās disertācijas » Search Results » Disertācijas

Rezultātu skaits lapā  
11Bluķe Z. Potenciālu NMDA receptoruligandu – 1,1-diokso-2H-benzo[e][1,2]tiazīn-3-karbonskābju sintēze. Promocijas darbs ķīmijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai (Dr. chem.), Rīgas Tehniskā universitāte, , 2015.      

12Domračova I. Selēna noteicošā loma struktūras-pretvēža aktivitātes pētījumos . Promocijas darbs ķīmijas zinātņu doktora grāda iegūšanai (Dr.chem.), Latvijas Universitāte, Rīga, 2015.      

13Lubriks D. mPGES-1 inhibitoru dizains. Heteroaromatisko C-H saišu amimēšanas un oksidēšanas metožu izstrāde. Promocijas darbs ķīmijas zinātņu doktora grāda iegūšanai (Dr.chem.) , Rīgas Tehniskā Universitāte, Rīga, 2015.      

14Smits G. Airlenda-Klaizena pārgrupēšanās reakcijas pielietojumi dabasvielu totālajās sintēzēs. Promocijas darbs ķīmijas zinātņu doktora grāda iegūšanai (Dr.chem.), Rīgas Tehniskā Universitāte, Rīga, 2015.      

15Priede E. Monokatjonu un dikatjonu šķidrumu izmantošana C-C saites veidošanās reakcijās. Promocijas darbs ķīmijas zinātņu doktora grāda iegūšanai (Dr.chem.), Latvijas Universitāte, Rīga, 2015.      

16Krasikovs A. mPGES-inhibitoru sintēze un doksaprama sintēzes metožu izstrāde. Promocijas darbs ķīmijas zinātņu doktora grāda iegūšanai (Dr.chem.), Latvijas Universitāte, Rīga, 2015.      

17Goba I. Jaunu 1,4-dihidroizonikotīnskābes atvasinājumu sintēze un to fizikāli ķīmisko īpasību raksturojums. Promocijas darbs ķīmijas zinātņu doktora grāda iegūšanai (Dr.chem.), Latvijas Universitāte, Rīga, 2015.      

18Stepanovs D. Farmaceitiskie kokristāli un sāļi: in silico prognozēšana, kristālinženierijas izmantošana un fizikālķīmiskās īpšības. Promocijas darbs ķīmijas zinātņu doktora grāda iegūšanai (Dr.chem.), Rīgas tehniskā universitāte, Rīga, 2015.      

19Makrecka-Kuka M. Jauna kardioprotektīva savienojuma metil-GBB atklāšana: farmakoloģiska pieeja acil-karnitīnu samazināšanai. Promocijas darbs farmācijas zinātņu doktora grāda iegūšanai (Dr.pharm.), Rīgas Stradiņa Universitāte, Rīga, 2015.      

20Maleckis A. Reactivity Studies of Catalytically Relevant Palladium Model Complexes. Promocijas darbs ķīmijas zinātņu doktora grāda iegūšanai (PhD), The University of Michigan, Mičigana, ASV, 2014.      

Rezultātu skaits lapā