Aizstāvētās disertācijas

Rezultātu skaits lapā  
1Leitis Z. Jaunas metodes hirālu 4-aril-3,4-dihidrokumarīnu sintēzē. Promocijas darbs ķīmijas zinātņu doktora grāda iegūšanai (Dr.chem.), RTU, Rīga, 2019.      

2Bobileva O. Hidroksikarbonskābju sintētisko ligandu pētījumi. Promocijas darbs ķīmijas zinātņu doktora grāda iegūšanai (Dr.chem.), RTU, Rīga, 2019.      

3Paegle E. Kondensēti selenofēni: stratēģija un perspektīvas. Promocijas darbs ķīmijas zinātņu doktora grāda iegūšanai (Dr.chem.), LU, Rīga, , 2018.      

4Skvorcova M. Elektrofīlu inducētas ciklopropānu reakcijas ar nukleofīliem. Promocijas darbs ķīmijas zinātņu doktora grāda iegūšanai (Dr.chem.), RTU, Rīga, 2018.      

5Ivanova J. Ogļskābes anhidrāžu un tioredoksīnreduktāzes inhibitoru kā potenciālo pretvēža savienojumu sintēze. Promocijas darbs ķīmijas zinātņu doktora grāda iegūšanai (Dr.chem.), RTU, Rīga, 2018.      

6Vāvers E. E1R: jauns pozitīvs allostēriskais sigma-1 receptora modulators. Promocijas darbs farmācijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai (Dr. pharm.), Rīgas Stradiņa universitāte, Rīga, 2017.      

7Sokolovs I. (Hetero)aromātisko savienojumu C-H funkcionalizēšana. ķīmijas doktora zinātniskais grāds organiskajā ķīmijā (Dr. chem.), Latvijas Universitāte, Rīga, 2017.      

8Vasiļjeva J. Selēna halogenīdi kā jaunu heterociklisku savienojumu iegūšanas avots. Promocijas darbs ķīmijas zinātņu doktora grāda iegūšanai (Dr.chem.), Latvijas Universitāte, Rīga, 2017.      

9Spura J. Furil(tienil)silāna un –germāna atvasinājumu sintēze, struktūra, ķīmiskās un bioloģiskās īpašības. Promocijas darbs ķīmijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai (Dr. chem.), Latvijas Universitāte, Rīga, 2017.      

10Ruciņš M. Farmakoforas grupas saturošu 1,4- dihidropiridīna atvasinājumu dizains un to farmakoloģiskās darbības spektra noteikšana. Promocijas darbs farmācijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai (Dr. pharm.), Latvijas Universitāte, Rīga, 2017.      

Rezultātu skaits lapā